Өмнөговь аймгийн Оны есөн алдартан шалгаруулах, шагнаж урамшуулах журам нийт 1