ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛ нийт 3

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны ажлын тайланг хэлэлцлээ
2015-11-24 14:39
Аймгийн Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийитийн хяналт тавих үүрэг бүхий Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд ажилладаг Иргэний зөвлөл нь Өмнөговь аймгийн хэмжээнд ажилладаг олон нийтийн цагдаагийн ажилтны 2015 оны эхний 10 сарын ажлын тайланг хэлэлцэж..
Иргэний зөвлөл
2015-10-29 12:32
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн Дөрөвдүгээр бүлгийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1-д "Нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий 5-7 иргэний төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус Иргэний зөвлөл аймаг, нийслэлийн иргэдийн Т..