ГХУСАЗЗ нийт 3

Аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2017 оны төлөвлөгөө
2017-02-23 14:18
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл жил бүр тухайн жилийнхээ ажлын төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж ажилладаг бөгөөд 2017 оны 01 дүгээр сарын 23, 02 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд хуралдаж 2017 оны ажлынхаа төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа.
Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл
2015-10-29 12:44
Өмнөговь аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн гуравдугаар бүлэг 16 дугаар зүйлийн 16.1-д “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улсын хэмжээнд Хууль зүйн сайдаар, аймаг, нийслэл, сум, дү..