ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ҮР ДҮН

2015-01-15

Аймгийн Иргэний Танхимын 2013 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүнгийн талаарх мэдээ

Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Оролцсон хүмүүсийн тоо

Гарсан саналын тоо

Иргэдийн гаргасан саналын дагуу ГАРСАН ТОГТООЛ  ШИЙДВЭР

Иргэн

ИНБ

Төрийн байгууллага

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

Нийт

1

"Төсөв ба иргэдийн оролцоо" сэдэвт хэлэлцүүлэг

37

10

44

3

94

22

"Төсвийн мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг хангах журам"-ын төсөлд оролцогчдын саналыг тусгав.

2

"Боловсролын салбарт хийх шинэчлэл" сэдэвт хэлэлцүүлэг

95

6

15

4

120

45

2013 онд Боловсролын салбарт хийх үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөнд иргэдээс гарсан саналын 58.3 хувийг тусган хэрэгжүүлсэн.

3

"Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал авах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

11

5

13

6

35

13

Авлигын эсрэг төлөвлөгөөнд иргэдийн гарсан саналыг тусган хэрэгжүүлсэн.

4

"Иргэдээ сонсоё-шиидье" сэдэвт хэлэлцүүлэг

50

10

18

1

79

20

-

5

"Усны үнэ цэнэ" сэдэвт хэлэлцүүлэг

21

5

7

1

35

24

Аймгийн усны ашиглалт хамгаалалт, Дэлхийн усны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд иргэдийн саналыг тусгав.

6

"Эрүүл мэндийн салбарын үйлчилгээг шинэчлэх нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

1389

26

557

6

1978

76

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013.06.12-ны өдрийн 53 дугаар тогтоолоор Аймгийн Эрүүл мэдийн шинэчлэл хөтөлбөр батлагдан хэрэгжиж байна. 

7

"Хотын дүрэм боловсруулахад санал авах нь"  сэдэвт хэлэлцүүлэг

45

3

30

2

80

17

Дүрэм боловсруулах бүрэлдэхүүнд мэргэжил бүрийн хүмүүс хамруулан боловсруулах санал гаргасны дагуу шийдэгдсэн.

8

"Газар өмчлөлийн өнөөгийн байдал цаашдын төлөвлөлт" сэдэвт хэлэлцүүлэг

32

11

15

2

60

45

Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 3/7 тоот тогтоолоор "Газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөө"-нд иргэдийн саналыг тусган батлуулав.

9

"Хүүхэд залуучуудын хүмүүжлийг төлөвшүүлэх арга зам" сэдэвт хэлэлцүүлэг

1076

9

35

2

1150

33

Иргэдийн гаргасан саналыг тусгасан Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2013.10.24-ний өдрийн 109 тоот "Хүүхэд залуучуудын хүмүүжил төлөвшлийг сайжруулах талаар авах арга хэмжээний тухай" 7 заалт бүхий тогтоол гарч хэрэгжиж байна. 

10

"Хүнс, хоол тэжээлийн чанар, аюулгүй байдал ба бараа бүтээгдэхүүний үнийг бууруулах боломж" сэдэвт хэлэлцүүлэг

33

16

5

1

55

18

"Хүнсний бүтээгдэхүүний чанар,  аюулгүй байдлыг бүрэн ханган ажиллаж байгаа байгууллага, аж ахуй нэгжийг шалгаруулан дэмжих журам" гаргах болон стандартын шаардлага хангасан мах нядалгааны цех байгуулах аймгийн ИТХТ-ийн 2013.10.24-ний 110, 111 тоот Тогтоолууд гарлаа.  

11

"Монгол хүний үнэ цэнэ ба ажлын байр нэмэгдүүлэх,ажилгүйдлийг бууруулах нь"  сэдэвт хэлэлцүүлэг

19

4

4

1

28

10

Иргэдээс гарсан саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг ИТХ-аас аймгийн Хөдөлмөрийн хэлтэст  Чиглэл  хүргүүлсэн тогтоол батлав.

12

"Байгаль орчны нөхөн сэргээлт түүнд хяналт тавих нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг 

384

16

86

4

490

90

2014 оны аймгийн эдийн засаг, нийгмийн үндсэн чиглэлд иргэдээс гарсан саналыг хэрэгжүүлэхээр холбогдох төсөв нь сууж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

13

"Төрийн үйлчилгээний ил тод байдал, хариуцлагыг сайжруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

521

16

45

4

586

195

Иргэдээс гарсан саналыг хэрэгжүүлж ажиллахыг ИТХ-аас аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 4 заалт бүхий Чиглэл  хүргүүлсэн тогтоол батлав.

14

"Төмөр замын төслийн нийгмийн болон байгаль орчны судалгааны дүнд санал авах нь" нь сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлэг

21

-

11

2

34

26

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээс ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж тайлангаа гаргасан.


Аймгийн  Иргэний Танхимын 2014 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүнгийн талаарх мэдээ

Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Оролцсон хүмүүсийн тоо

Гарсан саналын тоо

Иргэдийн гаргасан саналын дагуу ГАРСАН ТОГТООЛ  ШИЙДВЭР

Иргэн

ИНБ

Төрийн байгууллага

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

Нийт

1

"Авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд санал авах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

78

39

88

2

207

96

Авлигын эсрэг 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдан хэрэгжиж байна.

2

"Өнөөгийн нийгэм дэх боловсролын асуудал" сэдэвт 3 үе шаттай хэлэлцүүлэг

69

19

115

4

209

110

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 56 тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол батлагдан гарч хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

3

"Том төрөөс ухаалаг төр лүү-Ухаалаг төрийн зарчмыг хэрэгжүүлэх нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

1217

45

245

6

1513

559

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 86,87,88 тоот "Чиглэл өгөх тухай"  4 төрлийн тогтоол батлагдан гарч хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

4

"Тендер, түүний ил тод байдал ба бүтээн байгуулалт барилгын чанар" сэдэвт хэлэлцүүлэг

69

7

32

2

110

78

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 89 тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол батлагдан гарч  хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

5

"Даланзадгад хотын зарим хэсгийг дахин төлөвлөлтөд оруулах ба эрүүл хот болоход иргэн бүрийн оролцоо" сэдэвт хэлэлцүүлэг

205

21

56

2

284

210

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны  тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол батлагдан гарч  хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна. Мөн "Эрүүл хот" хөтөлбөр батлагдан хэрэгжиж байна.

6

"Иргэний танхим-Иргэдийн оролцоо" сэдэвт сургалт

-

45

25

-

84

-

-

7

"Татварын зөвлөх бэлтгэх" сургалт семинар

-

-

45

-

45

-

2014.09.17-2014.09.20-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

8

"Төсвийн төслийг боловсруулахад иргэдийн оролцоог хангах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

678

17

132

1

1106

189

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 14 дүгээр хуралд хэлэлцүүлгийн тайланг танилцуулж 2014 оны 147-р тогтоол батлагдсан.

9

Газрын харилцааны мэргэжилтнүүдийн нэгдсэн сургалт

-

-

22

-

22

-

2014.10.07-2014.10.08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

 

khural.mn цахим сургалт

-

-

15

-

15

-

2014.10.14-2014.10.15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

10

Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн сургалт 

-

-

55

-

55

-

2014.10.23-2014.10.28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

11

"Даатгалын тухай хуулийн танилцуулга ярилцлага" сэдэвт уулзалт, зөвлөгөөн

26

4

15

2

47

 

2014.11.05-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ээс зохион байгуулав.

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний Танхимын 2015 онд зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн үр дүн, танхимд зохион байгуулагдсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээ

 

Аймгийн Иргэний танхим 2015 онд  тодорхой асуудлаар хэлэлцүүлгийг зохион байгуулахдаа иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх үүднээс  төлөвлөсөн хэлэлцүүлгүүдийг үе шаттайгаар зохион байгуулж нийт 9 төрлийн сэдвээр тус бүр 2 үе шаттайгаар буюу нийт 15 удаагийн нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулж төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл болох 1678 хүнийг хамруулж, 1525 санал санаачлага гарсныг нэгтгэн  аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулан нийт саналын 1140 гаруй санал буюу 75 хувийг тодорхой шийдвэрүүдэд тусган хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Иргэний танхимд тодорхой чиглэлээр 25  төрлийн сургалт зохион байгуулагдаж,  төр, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл болох 1197 хүнийг хамруулж, иргэдийн санал хүсэлт хүлээн авах судалгааны чиглэлээр  308 иргэд, олон нийтийн байгууллагын төлөөлөлтэй уулзалт зохион байгуулсан байна. 

Хэлэлцүүлгийн сэдэв

Оролцсон хүмүүсийн тоо

Гарсан саналын тоо

Иргэдийн гаргасан саналын дагуу ГАРСАН ТОГТООЛ  ШИЙДВЭР

Иргэн

ИНБ

Төрийн байгууллага

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага

Нийт

Санал хүсэлт хүлээн авах, судалгааны чиглэлээр

1

Төрийн болон төрийн бус байгууллага, олон нийтийн байгууллагаас Иргэний танхимын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах санал авч боловсруулах

-

-

15

-

15

49

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны  21 тоот "Төлөвлөгөө батлах тухай" тогтоол батлагдан гарч хэрэгжиж байна.

Иргэд, олон нийтийн саналыг сонсохоор Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан чиглэлээр

1

"Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа, Архигүй Өмнөговь, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, хөтөлбөр төлөвлөгөөний 2015 оны үйл ажиллагаанд санал авах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг

86

5

36

2

129

96

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 40 тоот  тогтоолын хавсралт,  Аймгийн Засаг даргын 2015 оны а/... тоот Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдан  хэрэгжиж байна.

2

"Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Үндэсний хэлэлцүүлэг" сэдэвт хэлэлцүүлэг

22

58

46

4

130

69

Оролцогчдоос гарсан саалыг нэгтгэн МҮХАҮТанхимд хүргүүлэн, ЖДҮ-ийг дэмжих үйл ажиллагаанд тусгуулахар хүргүүлэв.

3

"Иргэдээ сонсоё" сэдэвт хэлэлцүүлэг

151

3

94

1

249

189

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 53 тоот "Усны хэлэлцүүлгийн  тухай"  тогтоол батлагдан гарч хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

4

“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх арга зам, цаашид анхаарах асуудал” сэдэвт хэлэлцүүлэг

66

6

62

2

136

187

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 93 тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол батлагдан гарч  хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

5

"Иргэдийн гэр бүлийн боловсролыг дээшлүүлж, хүүхдийн хүмүүжил төлөвшилд анхааръя" сэдэвт хэлэлцүүлэг

96

2

26

2

126

216

Хэлэлцүүлгийн тайлан, гарсан саналуудыг аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдэд танилцуулан Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 176-180  тоот "Чиглэл өгөх тухай" тогтоол батлагдан гарч  хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

6

"Байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг, цаашид анхаарах асуудал" сэдэвт хэлэлцүүлэг

-

-

82

3

85

16

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны  136 тоот тогтоол батлагдан гарч  хэрэгжилтийг тооцон ажиллаж байна.

7

2016 оны орон нутгийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх арга" сэдэвт хэлэлцүүлэг

45

3

11

2

61

98

2016 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх арга хэмжээ батлагдан хэрэгжинэ.

8

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдсан асуудал сэдэвт” хэлэлцүүлэг

56

6

12

2

76

 

Хэлэлцүүлэгт оролцогчдоос гарсан саналыг нэгтгэн 2016 онд хэрэгжүүлэх аймгийн нийгэм эдийн засгийн үндсэн чиглэлд тусгагдан хэрэгжих болсон.

9

“Хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлэг

62

-

63

3

126

 

Аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсээс уриалга гарган иргэд олон нийтэд сурталчлахаар шийдвэрлэв.

Сургалтын чиглэлээр

1

“Улсын бүртгэлийн хэлтсийн үйл ажиллагаа, анхаарах асуудал” сургалт /төрийн албан хаагчдад/ 

-

-

25

1

26

-

Төрийн байгууллагын ажилтан, албан хаагчдад 2015.02.04-ний өдөр зохион байгуулагдсан.

2

Сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарт зориулсан сургалт

-

-

16

1

17

-

Сумдын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга нарт 2015.02.03-2015.02.04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан.

3

“Сурагч-Сургагч багш” сэдэвт байгаль орчны талаарх сургалт

-

29

36

1

66

-

 

4

“Арц, Хайлаас тарих аргачлал” сургалт

32

25

29

2

88

-

2015.04.07, 2015.05.08-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.

5

“ХАБЭА-н хуулийн шинэчлэл, хэрэгжилт” сургалт

-

-

15

-

15

-

2015.07.16-ны өдөр Хөдөлмөрийн хэлтэс зохион байгуулав.

6

Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO-9001 стандартын сургалт

-

-

179

2

181

-

2015.07.01-2015.07.03-ны өдрүүдэд аймгийн Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсээс зохион байгуулсан.

7

“Зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх нь” сургалт                       / жолооч нарт/

26

4

15

2

47

-

2015.06.29-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын ХЗХ,Замын  цагдаагийн газраас зохион байгуулав.

8

Байгаль хамгаалах сурагчдын клубын гишүүдэд зориулсан сургалт

-

48

6

-

54

-

2015.06.25-ны өдөр аймгийн Байгаль орчны газар зохион байгуулав.

9

Нийгмийн халамжийн тухай багц хуулийн сургалт /иргэдэд/

36

17

28

-

81

-

2015.06.11-ны өдөр аймгийн Халамж үйлчилгээний газар зохион байгуулав.

10

Сумдын байгаль хамгаалагч нарт чиглэл олгох сургалт

-

-

19

-

19

-

2015.03.03-2015.03.04-ны өдрүүдэд аймгийн Байгаль орчны газарзохион байгуулав.

11

"Өмнөд бүсийн экологийн чухал ач холбогдол бүхий газрыг тусгай хамгаалалтад авах" сургалт

-

10

22

1

33

-

2015.03.05-ны өдөр Байгаль орчны газар зохион байгуулав.

12

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сертификаттай сургалт

-

17

19

1

37

-

2015.03.06-2015.03.10-ны өдрүүдэд аймгийн ГХБХБГазар БХБ-ын яам, Барилгачдын холбоотой хамтран зохион байгуулав.

13

Иргэний нийгмийн байгууллагуудад мониторинг хийх тухай сургалт

-

26

-

-

26

-

2015.03.11-ний өдөр аймгийн Иргэний нийгмийн сүлжээний байгууллага зохион байгуулав.

14

"Төсөв санхүүгийн байдал" сургалт

-

18

26

1

45

-

2015.03.12-2015.03.13-ны өдрүүдэд аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ээс зохион байгуулав.

15

"Орон нутгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад хүний эрхэд суурилсан хандлагыг нэвтрүүлэх нь" сургалт

-

-

32

1

33

-

2015.03.17-2015.03.18-ны өдрүүдэд УУЯам, Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр Хил Хязгааргүй алхам ТББ, ХЗХэлтэс хамтран зохион байгуулав.

16

Барилгын мэргэшсэн инженерийн сургалт

-

-

32

2

34

-

2015.06.08-2015.06.15-ны өдрүүдэд аймгийн ГХБХБГазар зохион байгуулав.

17

Хүн ам орон сууцны завсрын тооллогын сургалт

-

-

87

1

88

-

2015.07.02, 2015.10.19-ны өдрүүдэд Статистикийн хэлтэс зохион байгуулав.

18

Дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээний сургалт

-

-

45

1

46

-

2015.06.30-2015.07.02-ны өдрүүдэд аймгийн Байгаль орчны газарзохион байгуулав.

19

Усны сургалт

-

-

25

2

27

-

2015.07.03-ны өдөр аймгийн Байгаль орчны газарзохион байгуулав.

20

"Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлал" сургалт

-

23

26

1

50

-

2015.10.13-2015.10.14-ны өдрүүдэд Азийн сангийн дэмжлэгтэйгээр аймгийн БОИЗ зохион байгуулав.

21

"ЖДҮ-ийн ХАБЭА, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалт

-

25

12

1

38

-

2015.10.20-ны өдөр Хөдөлмөрийн хэлтэс зохион байгуулав.

22

"Иргэний оролцоо" сургалт

96

3

45

2

146

-

2015.10.14-ний өдөр Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, аймгийн ИТХ, ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулав.

Уулзалт зохион байгуулах чиглэлээр

1

“Мэргэжил сонголт” уулзалт

102

-

16

2

120

-

2015.04.27-ны өдөр аймгийн ЗДТГ-ын НХХ-ээс зохион байгуулав.

2

“Хөдөө аж ахуйн мэргэжил сайхан” сэдэвт уулзалт /ахлах ангийн сурагчдад/

86

-

5

1

92

-

2015.05.30-ны өдөр аймгийн ХХАА-н газар зохион байгуулав.

3

“Байгаль орчны чиглэлийн үйл ажиллагаатай Төрийн бус байгууллагуудын нэгдсэн арга хэмжээ” уулзалт, зөвлөгөөн

-

69

12

-

81

-

МБОИЗ-ийн Өмнөговь аймаг дахь салбар Улирал бүр 2 удаа зохион байгуулав.

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

 


ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 828
378 / 46%
151 / 18%
158 / 19%
64 / 8%
77 / 9%